487 South Main Street
Ephraim Utah 84627
Monday - Friday 9am - 7pm
Saturday 9am - 6pm
(435)-283-3344